Disclaimer

Bij Booleans B.V. besteden wij onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website, www.booleans.com. De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van deze disclaimer, deze te begrijpen, hiermee in te stemmen en hieraan gebonden te zijn, door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie.

De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen en is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van deze informatie alsmede voor het gebruik hiervan. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectueel eigendom

Alle merken, afbeeldingen, teksten, reacties, illustraties, animaties, video’s, geluiden en alle technische applicaties die gebruikt worden om deze website te bedienen, en meer in zijn algemeenheid, alle componenten die op deze website gebruikt worden, zijn beschermd door de wetten op intellectueel eigendom (zie artikel 3 van ons Privacybeleid).

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Hoewel wij streven naar deze website permanent beschikbaar te hebben, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of de gebruiker zich bewust is van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.